Cumhuriyet’e beş kala, Büyük Millet Meclisinde…

Tarih 29 Teşrinevvel 1339(Rumi takvimde 29 Ekim 1923 tari,hine tekabül etmektedir). Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyeti ilan etmeye dakikalar kala, İsmailoğlu Ali’nin vefatını konuşmakta, Meclis tutanaklarında görüldüğü üzere 3 sayfa sonra ise Cumhuriyeti ilan etmektedir. Anadolu’daki son Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyetinin ilanının yıl dönümü olan bu mübarek günde; meclis tutanaklarından kısa bir kesit siz kıymetli okurlarımızla buluşuyor.

4.—Kângırı’nın Şabanözü nakiyesinden Kemikoğlu Süleyman bini Eyyub’un iadei hukuku memnuasına dair (3/18) numaralı İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası

REİS — Okunacaktır.

Kângırı’nın Şabanözü nahiyesinin Bükdüz karyesinden İsmailoğlu Ali’nin darben vefatına sebebiyet vermesinden dolayı Kangırı Ceza Mahkemesince beş sene müddetle küreğe mahkum karyei mezkureden Kemikoğlu Süleyman bini Eyyub’un iadei hukuku memnuasına dair Encümenimize havale olunan İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesinin tezkeresi okundu. Evrakı ledettetkik usulüne mutabık ve Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu ahkamına muvafık olmakla iadei hukuku memnuası münasip bulunduğunun Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. Adliye Encumeni Reisi Mazbata Muharriri

REİS—Efendim! Adliye Encümeni mazbatası hakkında mütalaa var mı? (Hayır, sesleri) Adliye Encümeni mazbatasını aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.

 

-Bayram Köroğlu

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.