Fatih Sultan Mehmet’in Edebi Kişiliği

Devlet adamlığı meziyetleriyle tanıdığımız padişahlarımızın şair olanlarından birkaçını ufak bir seri halinde yazmayı düşündüm. Bu seriye de Sultan Fatih’le başlamayı uygun buldum.

”Fatih”şanıyla kıtaları ve çağları aşan Sultan Mehmet’in devlet adamlığı konumunda gösterdiği başarılar hepimizin malumudur peki ya mahir bir şair oluşu?

Sultan Fatih ”Avnî” mahlasıyla manzum eserler yazmış bu eserlerinde de anlatmak istediği konuyu açık bir dil kullanarak ifade etmiştir. Eserlerinde karşılaşılan üslup ve kullandığı edebi sanatlar bize Avnî’nin, Şeyhî ve Ahmed

Paşadan etkilendiğini ortaya koymaktadır.
Şiirlerinde devlet yönetiminde karşılaştığımız sert mizacın yerini hassas bir ruha sahip güçlü bir şairlik almıştır. Şiirlerinde alttan alta bir dindarlık işlemiş bazen de okuyanları şaşırtacak ve düşünmeye sevk edecek ifadeler kullanmıştır.

Kayıtlara geçen bir divanı vardır. Divanı Millet Kütüphanesinde Ali Emirî yazmaları arasında bulunmaktadır. Ulu Hakanımızın edebi kişiğine bir nebzede olsa temas etmiş olduğumu düşünüyor yazımı Avnî’nin ustaca yazılmış ‘’elden gider’’ redifli şiirilye bitirmek istiyorum:

Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider

Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum
Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider

Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül
Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa
Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider

Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Ömer Faruk Şahin

Latest posts by Ömer Faruk Şahin (see all)